Thứ Bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2011

+ 10 Công Đức Lạy Phật ( Đại Ca trong gian hồ quay đầu về với Phật)MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT

        Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có phân tích đến sự lợi ích của sự lạy PHẬT (còn gọi là lễ PHẬT): “Lễ PHẬT một lễ thì từ đầu gối trở lên đến đầu đều có ngôi Chuyển-Luân Thánh-Vương hiển hiện phù trì” và cũng thâu hoạch được 10 thứ công đức là:  

        1.- Được sắc thân tốt đẹp.

        2.- Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.

        3.- Không sợ sệt giữa đông người.

        4.- Được chư Phật giúp đỡ.

        5.- Đầy đủ oai nghi lớn lao.

        6.- Mọi người đều nương theo mình.

        7.- Chư Thiên cung kính.

        8.- Đủ phước đức lớn.

        9.- Lúc lâm chung được Vãng-Sanh.

        10.- Mau chứng quả Niết Bàn.
(Một lạy còn được công đức như vậy, huống chi lạy Phật nhiều).

Theo Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt


Nguồn:
Trích từ:

Không có nhận xét nào: